Engineering management


Configuratiemanagement

Ir. R.J.B. Reefman

Full color 354 pp.

ISBN 978 90 79182 510

€ 69,-

Organisaties werken continu aan het verbeteren van hun producten en services, zowel tijdens de ontwikkeling als in de gebruiksfase. Eisen wijzigen en leiden tot aanpassingen van het product. Wijzigen kan een complex proces zijn waarbij het nodige fout kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van alle documentatie (datasets).

Configuratiemanagement – wijzigen zonder chaos beschrijft hoe je een wijzigingsproces inricht, zodanig dat alle datasets gedurende de gehele lifecycle van het product betrouwbaar blijven. Betrouwbaar houdt in dat alle bij het product betrokken datasets te allen tijde coherent zijn met elkaar. Binnen dit proces kun je wijzigingen zodanig uitvoeren dat het alleen om verbeteringen gaat en dat correctieve acties niet meer nodig zijn.

 

De ruggengraat van het wijzigingsproces is de configuratie. De configuratie is een hiërarchische itemstructuur met datasets en bevat alle informatie over het product. Configuratiemanagement (CM) is het managen van deze structuur gedurende de levensduur van het product. Een configuratie heb je nodig om bij een wijziging van een productonderdeel te bepalen wat de consequenties zijn, en welke andere onderdelen en datasets daardoor ook wijzigen. Met een goed ingericht CM-systeem zijn de antwoorden op deze vragen altijd te geven. 


 

 

 

 


Profit-driven Maintenance for Physical Assets

Ir. T.M.E. Zaal

Full color, 414 pp.

English Edition

ISBN 978 90 79182 411

€ 65,95 

 

In so many company boardrooms the term 'maintenance' often gives those in senior management an uneasy feeling. The main reason may be due to the fundamental way that they think about business. They generally think, speak and discuss opportunities, profits, risks, new markets, added value and costs for their business. Meanwhile, the maintenance manager generally focuses on techniques, failures, technical problems and workforce schemes, rather than purely costs and benefits. Maintenance costs are seen as penalties from 'on high', whilst maintenance as a function is not seen as an opportunity for business improvement, nor for creating added value.


 

 

 


Profijtgedreven Onderhoud

 

Ir. T.M.E. Zaal

Zwart/wit, 166. pag. 

ISBN 978 90 79182 527

€ 27,80

 

Techniek en management zijn twee verschillende werelden. Topmanagers denken vooral in termen als kosten en baten, toegevoegde waarde, nieuwe markten, veiligheid, imago(schade), kansen en risico’s. Onderhoud lijkt geen belangrijk punt te zijn op hun agenda.

Onderhoudsmanagers denken in termen van techniek, storingen, technische problemen, onderhoudsplanningen en niet zozeer in kosten en baten. Door dit verschil in denken ontgaat het de meesten dat de onderhoudsfunctie veel toegevoegde waarde en kansen kan creëren voor de organisatie.

Profijtgedreven Onderhoud brengt beide werelden samen. Het boek beschouwt onderhoud als een `technomische’ (technisch-economisch) activiteit. Het beschrijft een bewezen aanpak waarmee Onderhoud zo is te organiseren dat ze aantoonbaar bijdraagt aan de winst van de organisatie, en ook aan de potentiële mogelijkheden tot product- en procesverbetering.

 

In deze derde herziene druk is ook aandacht voor ontwikkelingen als Asset Performance Management en Maintenance 4.0. Operations Management - Een inzicht in de praktijk

ing. G.D. van Zomeren

Full color, 224 pag.

ISBN 978 90 79182 091

€ 39,95 

 

Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management – een inzicht in de praktijk. Het boek geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer ‘enabling technologies’ zoals ERP, PDM, configuratie-software en kwaliteitsverbetering technieken worden aangewend om tot bedrijfs-optimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen.

Tevens verkrijgbaar als e-book

 

 
Product Data Management - A Strategic Perspective

B. Könst, J. la Fontaine & M. Hoogeboom

Full color, 104 pp

English Edition

ISBN 978 90 79182 060

€ 8,95

 

Quality, short completion times, low costs, innovation: these are crucial requirements for a successful modern manufacturing business. But one thing missing from this list is the management of product information. The current approach to the product development process is multi-disciplinary. In the past, manufacturing companies dealt with customers and suppliers, but outsourcing and globalization mean that many more parties are now involved in the product development process. Clients want a customized product and they want it fast; they are now being given a say on matters that penetrate deeply into the process of developing the eventual product.


 

 

 


Ingenieurs managen

E. Staal & H. Ousen

Full color, 376 pag.

ISBN 978 90 79182 077

€ 39,95

 

De praktijk wijst vaak uit dat veel technici moeite hebben met een managementfunctie. Een belangrijke reden daarvoor is dat zij de competenties missen die nodig zijn om mensen te managen. Maar beheersing van de zachte managementvaardigheden is voor iedere manager een pre, dus ook voor een engineering manager! Om managende technici daarmee te helpen, is dit boek ontwikkeld.

Ingenieurs managen biedt je veel informatie over de menselijke kant van het managementvak in het algemeen en het managen van technici, engineering teams en engineering projecten in het

bijzonder.


Tevens als e-book verkrijgbaar